Un-chôaⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from 溫泉)
Jump to navigation Jump to search

溫泉 (Un-choâⁿ) (溫泉) () (chi̍t) (chióng) (ùi)地下 (tē-hā)自然 (chū-jiân) (ek)出來 (chhut-lâi) (ê)泉水 (choâⁿ-chúi); (chúi)溫度 (un-tō͘) ()周圍 (chiu-ûi)環境 (khoân-kéng)年平均 (nî-pêng-kin)氣溫 (khì-un) (koân)攝氏 (liap-sī)5 (tō͘)以上 (í-siōng)

溫泉另外 (lēng-goā) (koh) (ū)湯泉 (thng-choâⁿ) (湯泉),燒水泉 (sio-chúi-choâⁿ) (燒水泉) 或者 (he̍k-chiá)磺水 (hông-chúi) (磺水) 的講法 (kóng-hoat)