Sng

From Lohankhapedia
(Redirected from Acid)
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Sng (區別).

(Sng) () (chi̍t) (khoán)化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t) (chia) (ê)化合物 ()溶解 (iông-kái) () (chúi)內面 (lāi-bīn) (ē)桑生 (sáng-seng) ()純水 (sûn-chúi) (kha) (koân)水素 (chúi-sò͘)離子 (lî-chú)活量 (oa̍h-liōng) (ia̍h) (tio̍h)是比7.0跤 ()pH。酸佇化學上 (hoà-ha̍k-siōng)定義 (tēng-gī)主要 (chú-iàu) (ū)Brønsted-LowryArrhenius (kap)Lewis (saⁿ)款。

相關 (Siong-koan)[edit]