Asô Shûiti

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Asô Shûiti (麻生 周一; 1985年 12月26日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)漫畫家 (bān-ōe-ka)代表作 (tāi-piáu-tsok) (ū)Saiki Kusuo no Psi-nan (斉木楠雄のΨ難) (téng)作品 (chok-phín)