Cambridge

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
() "Cambridge" (ê)其他 (kî-tha)所在 (só͘-chāi) (ia̍h) (chit) () (pa̍t) (khoán)意思 (ì-sù) (chhiáⁿ) (khoàn)Cambridge (khu-pia̍t-ia̍h).

Cambridge (/ˈkeɪmbrɪdʒ/ "khém-bu-li-chih") ()英蘭 (Eng-lân)Cambridgeshire郡府 (kūn-hú) () (chi̍t) (chō)大學成 (tāi-ha̍k-siâⁿ) (óa) ()Cam () (khe) (piⁿ) (ùi)倫敦 (Lûn-tun)北爿 (pak-pêng)80公里 (kong-lí) (hn̄g)的所在。 (Chiàu)2011 ()普查 (phó͘-cha) (pún) (siâⁿ) (ū)人口 (jîn-kháu)123,867 (lâng)內面 (lāi-bīn)24,488是學生 (ha̍k-seng)

1209年建立 (kiàn-li̍p)Cambridge大學 (Tāi-ha̍k) (tio̍h) (siat)佇本地方 (tē-hng)