Castella

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kasutera。

Castella (カステラ kasutera) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (khoán)雞卵糕 (ke-nn̄g-ko) (tùi)Nagasaki發展 (hoat-tián)出來 (chhut--lâi)傳統 (thoân-thóng)款式 (khoán-sek)磚仔 (chng-á) (hêng)頂面 (téng-bīn) (kap)下底 (ē-té) (pêng) (lóng) (hang) (chhut) (têng)咖啡色 (ka-pi-sek)

(Chit)款雞卵糕 ()台灣 (Tâi-oân) () (chin)普遍 (phó͘-phiàn)