Castilla kap León

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Castilla (kap)León (Castilla y León) ()西班牙 (Se-pan-gâ)西北部 (sai-pak-pō͘) (ê)自治 (chū-tī)社里 (siā-lí) (comunidad autónoma),是西班牙面積 (bīn-chek) (siāng) (tōa) (kâng) (lūi)行政區 (hêng-chèng-khu)