Catalunya Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Catalunya共和國的領土

Catalunya共和國 (Kiōng-hô-kok) (Catalunya (): República Catalunya) ()Catalunya議會 (Gī-hōe) ()2017 ()10 (goe̍h)27 ()宣佈 (soan-pò͘)建立 (kiàn-li̍p) (ê)共和制 (kiōng-hô-chè)主權 (chú-khoân)國家 (kok-ka); 首都 (siú-to͘)Barcelona根據 (Kin-kì)佇2017年10月 (chhe)1舉辦 (kí-pān) (pēng)通過 (thong-kòe)獨立 (to̍k-li̍p)公投 (kong-tâu), Catalunya議會佇10月27號 (í)70 (phiò)贊成 (chàn-sêng), 10票反對 (hoán-tùi), 2票無效 (bô-hāu) (kap)55票棄權 (khì-khoân) (lâi)通過Catalunya獨立宣言 (soan-giân)正式 (chèng-sek)宣佈獨立建國 (kiàn-kok)毋過 (M̄-koh), Catalunya的獨立 ()西班牙 (Se-pan-gâ)政府 (chèng-hú) (khòaⁿ) (chò)違憲 (ûi-hiàn)行為 (hêng-ûi)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]