Chèng-piàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

政變 (Chèng-piàn) (政變) () (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka)內部 (lāi-pō͘) (ê) (tīn) (lâng)透過 (thàu-kòe)筆密 (pit-bi̍t)策畫 (chhek-ōe)採取 (chhái-chhú)軍事 (kun-sū)叛亂 (poān-loān) (ia̍h)政治 (chèng-tī)行動 (hêng-tōng) (lâi)奪取 (toa̍t-chhú)國家政權 (chèng-koân)行為 (hêng-ûi)