Chhī-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東京 是全世界 人口密度 上權的市區。

市區 (Chhī-khu) (市區) ()城市 (siâⁿ-chhī)範圍 (hōan-ûi)內面 (lāi-bīn)包含 (pau-hâm) (ê)所在 (só͘-chāi); 一般 (it-poaⁿ)代表 (tāi-piáu)人口 (jîn-kháu) (kap)建築物 (kiàn-tio̍k-bu̍t)密集 (bi̍t-chi̍p)商業 (siong-gia̍p)發展 (hoat-tián) (chin) ()地區 (tē-khu)

相關 (Siong-koan)[edit]