Christophorus Columbus

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"Columbus" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Columbus (khu-pia̍t-ia̍h).
Christophorus Columbus

Christophorus Columbus (1451 () - 1506年5 (goe̍h)20 (ji̍t)) ()Genova (ê)航海家 (hâng-hái-ka) (ia̍h)探險家 (thàm-hiám-ka)殖民者 (si̍t-bîn-chiá) (I) ()西班牙 (Se-pan-gâ)女王 (lú-ông)Isabel伊贊助 (chàn-chō͘)之下 (chi-hā)航海 (hâng-hái)撖過 (hāⁿ-kòe)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) ()歐洲人 (Au-chiu-lâng)重新 (têng-sin)發現 (hoat-hiān)美洲 (Bí-chiu)