Don Quijote

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1605年,第1版

Don Quijote de (la)Mancha (簡稱 (kán-chheng)Don Quijote) ()西班牙 (Se-pan-gâ)作家 (chok-ka)Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) (ê)長篇 (tn̂g-phiⁿ)小說 (siáu-soat) (Chheh) (miâ) () (ū) () (chò)El ingenioso hidalgo Don Quijote de拉Mancha (La Mancha (lâi) (ê)勥跤 (khiàng-kha)hidalgo Don Quijote)。 "Don Quijote" 圓但 (oân-nā)這本 (chit-pún)小說內底 (lāi-té)主人翁 (chú-jîn-ong)的名。

小說[edit]

這本小說,簡省 (kán-séng) (kóng)就是 (tō-sī)1个 (toà) ()庄跤 (chng-kha)低層 (kē-chân)華族 (hoâ-cho̍k)因為 (in-ūi) (tha̍k)騎士 (khiâ-sū)故事 (kò͘-sū) (彼當陣 (hit-tang-chūn)歐洲 (Au-chiu)時行 (sî-kiâⁿ)文學 (bûn-ha̍k)主題 (chú-tê)) 讀 (liáu)迷器 (bê--khì) (soah) ()家己 (ka-tī)當做 (tòng-chò)傳說 (thoân-soat)內短 (lāi-té)的1个騎士, (i)共家己號名 (hō-miâ)叫做 (kiò-chò)Don Quijote de拉Mancha (khì) (lâng) (chioh)1 (chiah) (sán) (koh) (lám) ()Rocinante (khiâ) (hām)1个號做 (hō-chò)Sancho Panza (ê)跟隨 (kin-sûi)四界 (sì-koè)旅行 (lú-hêng)的故事。

"Don Quijote de拉Mancha" 這个 (chit-ê)名號 (miâ-hō), "Don" 是彼當陣權層 (koân-chân)華族的名頭前 (thaû-chêng) (ē) (ka) () () "de拉Mancha" 是 (chí)本底 (pún-té)徛家 (khiā-ke)的Mancha (chhun)

這部 (Chit-pō͘)作品 (chok-phín)窮實 (khêng-si̍t) (siá)批評 (phoe-phêng)彼時陣 (hit-sî-chūn)已經 (í-keng)舊相 (kū-siùⁿ)舊相的西班牙,內底上出名的 (siōng-chhut-miâ--ê)就是Don Quijote攻打 (kong-táⁿ)風吹輪 (hong-chhoe-lián)彼景 (hit-kéng)。因為騎士 (thang)看做 (khoàⁿ-chò)象徵 (siōng-teng)西班牙,風吹輪有象徵荷蘭 (Hô-lân)意思 (ì-sù),騎士Don Quijote戰書 (chiàn-su)風車輪 (hong-chhia-lián)這境 (chit-kéng) (hō͘)一寡 (chi̍t-koá)學者 (ha̍k-chiá)認為 (jīn-ûi)作者 (chok-chiá)暗指 (àm-chí)低地國 (Kē-tē-kok)後來 (aū--lâi) (tùi)西班牙獨立 (to̍k-li̍p)的意思。

作者佇這部小說ni̍h,加入 (ka-ji̍p)濟濟 (chē-chē)主人翁的自我 (chū-ngó͘)意識 (ì-sek) (kap)成長 (sêng-tióng)描寫 (biô-siá),和彼時代 (hit-sî-tāi)的小說作品 (chiâⁿ)各樣 (koh-iūⁿ),嘛影響 (éng-hióng)後來的小說創作 (chhòng-chok),若小說內底的彼款 (hit-khoán)毋認 (m̄-jīn) (lāu)追求 (tui-kiû)夢想 (bāng-sióng)希望 (hi-bāng),佇 (sim)ni̍h (tài)正義 (chèng-gī)四界走藏 (chaú-chông)內容 (loē-iông),嘛感動 (kám-tōng)濟濟人。

Don Quijote嘛是聖經 (Sèng-keng)掠外 (lia̍h-goā)世界上 (sè-kài-siōng)出版 (chhut-pán)上濟 (siōng-chē)的冊,是 (chin)有銷 (ū-siau)tháu的小說, 2002 ()5 (goe̍h) (chhoe)8 Nobel研究所 (Gián-kiù-só͘)愛冊 (ài-chheh)團體 (thoân-thé)發表 (hoat-piáu)1 (hūn)調查 (tiau-cha)結果 (kiat-kó)經過 (keng-koè)54 (kok)攏總 (lóng-chóng)100个出名 (chhut-miâ)文學家 (bûn-ha̍k-ka)投票 (taû-phiò)Don Quijote當選 (tòng-soán) "歷史上 (le̍k-sú-siōng)上好 (siōng-hó)的100 (pō͘)文學作品" 的頭名 (thâu-miâ)

結構 (Kiat-kò͘)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

假包 (Ké-paû)的Don Quijote[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

主角 (Chú-kak)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

音樂 (Im-ga̍k)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

電影 (Tiān-iáⁿ)戲劇 (hì-kio̍k)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

(Pa)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.