Chng-kha

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
庄跤所在

庄跤 (Chng-kha) (庄跤) () (chi̍t) (ê)地理學 (tē-lí-ha̍k) (ê)區域 (khu-he̍k)分佈 (hun-pò͘) ()庄頭 (chng-thâu)城鎮 (siâⁿ-tìn) (kap)城市 (siâⁿ-chhī)外圍 (gōa-ûi)一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng) (che)是一 (chióng)相對 (siong-tùi)講法 (kóng-hoat)毋是 (m̄-sī)都會區 (to͘-hōe-khu)所在 (só͘-chāi) (tiō) ()庄跤。庄跤典型 (tián-hêng)特點 (te̍k-tiám) ()人口 (jîn-kháu)密度 (bi̍t-tō͘)農業 (Lông-gia̍p)樹林仔 (chhiū-nâ-á)地區 (tē-khu)一般 (lóng)是庄跤所在。