Giàn-phiah

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

癮避 (Giàn-phiah) (英語 (Eng-gí): addiction),或者 (he̍k-chiá) (giàn)其他 (kî-tha) (ê)講法 (kóng-hoat) (ū)中毒 (tiòng-to̍k)牢咧 (tiâu--leh) (téng) (khoán) () (chi̍t) (ūi)求取 (kiû-chhú) (kiam)利用 (lī-ēng)藥物 (io̍h-bu̍t) (kap)其他物質 (bu̍t-chit) (lâi) (kòe)生活 (seng-oa̍h)方式 (hong-sek)。癮避 (tùi)行為者 (hêng-ûi-chiá)強迫性 (kiông-pek-sèng) ()chhiá尤其 (iû-kî) ()身體性 (sin-thé-sèng)藥物倚賴 (óa-lōa) (drug dependence),是困難 (khùn-lân)反抗的 (hoán-khòng--ê)

參考 (Chham-khó)[edit]

  • Amaranth Illuminare & Deborah S。 Romaine, pian. (2007). "addiction". The Facts On File Encyclopedia of Health and Medicine. Volume 4. Facts On File. ISBN 0-8160-6063-0.