Hô-le̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

何力 (Hô-le̍k) (和暦 wareki) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)既然法 (kì-liân-hoat) (kap) (Tang)亞州 (A-chiu) (kok)所在 (só͘-chāi) (chē) (hūn)古早 (kó͘-chá)採用 (chhái-ēng)勒法 (le̍k-hoat) (beh) (kâng) ()元昊 (goân-hō) (tàu) ()數字 (sò͘-jī)頭前 (thâu-chêng) (lâi)表現 (piáu-hiān)年份 (nî-hūn)。何力內面 (lāi-bīn) (siāng) (bóe)一个 (chi̍t-ê)版本 (pán-pún)陰陽曆 (im-iông-le̍k)天寶力 (Thian-pó-le̍k), 1873 ()明治 (Bêng-tī)改歷 (Kái-le̍k)了後 (liáu-āu)替換 (thè-ōaⁿ) (chò)Gregorius歷法 (Le̍k-hoat)