Hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Hiuⁿ)/ (hiong) (鄉) ()地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu) (ê)單位 (tan-uī) (kah) (tìn)是sâng的等級 (téng-kip)毋過 (m̄-koh)人口 (jîn-kháu) ()較少 (khah-chió)