Koān-hat-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
  縣轄市

縣轄市 (Koān-hat-chhī) (縣轄市) ()中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)台灣 (Tâi-oân)地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu) (ê)東為 (tang-ūi) (sio̍k) (koān)管理 (koán-lí)地位 (tē-ūi) (kap) (hiong) (tìn) (pêⁿ)。縣轄市佮日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi)州轄市 (chiu-hat-chhī) (州轄市) (ū)牽連 (khan-liân)

台灣現時 (hiān-sî)有14 (ê)縣轄市

(Miâ) 漢字 (Hàn-jī) 管轄 (koán-hat)的縣
苗栗市 (Biâu-le̍k-chhī) 苗栗市 苗栗縣 (Biâu-le̍k-koān)
彰化市 (Chiang-hòa-chhī) 彰化市 漳化縣 (Chiang-hòa-koān)
宜蘭市 (Gî-lân-chhī) 宜蘭市 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
花蓮市 (Hoa-liân-chhī) 花蓮市 花蓮縣 (Hoa-liân-koān)
南投市 (Lâm-tâu-chhī) 南投市 南投縣 (Lâm-tâu-koān)
媽宮市 (Má-keng-chhī) 馬公市 澎湖縣 (Phêⁿ-ô͘-koān)
員林市 (Oân-lîm-chhī) 員林市 漳化縣
屏東市 (Pîn-tong-chhī) 屏東市 屏東縣 (Pîn-tong-koān)
朴子市 (Phoh-chú-chhī) 朴子市 嘉義縣 (Ka-gī-koān)
臺東市 (Tâi-tang-chhī) 臺東市 臺東縣 (Tâi-tang-koān)
斗六市 (Táu-la̍k-chhī) 斗六市 雲林縣 (Hûn-lîm-koān)
竹北市 (Tek-pak-chhī) 竹北市 新竹縣 (Sin-tek-koān)
太保市 (Thài-pó-chhī) 太保市 嘉義縣
頭份市 (Thâu-hūn-chhī) 頭份市 苗栗縣

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]