Ti̍t-hat-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

直轄市 (Ti̍t-hat-chhī) ()一款 (chi̍t-khóan)行政區 (hêng-chèng-khu) ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)中華 (Tiong-hoâ)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (chham)朝鮮 (Tiâu-sián)民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民共和國使用 (sú-iōng)一寡 (Chi̍t-kóa)其他 (Kî-thaⁿ)國家 (kok-ka) (ê)行政區的區名 (khu-miâ),佇翻譯 (hoan-e̍k)時陣 (sî-chūn)嘛會 (mā-ē)翻做 (hoan-chò) "直轄市"。

中華民國台灣 (Tâi-oân)的直轄市[edit]

中華民國台灣現時 (hiān-sî) (ū)5 (ê)直轄市:

地圖 (Tē-tô͘) (Sò͘) (Miâ) 漢字 (Hàn-jī) 英語 (Eng-gí) 印仔 (Ìn-á) 人口 (Jîn-kháu) 面積 (Bīn-chek) (km²) 改制 (kái-chè)時間 (sî-kan)
Subdivision types of the Republic of China (2014).svg
1
2
3
4
5
6
1 高雄市 (Ko-hiông-chhī) 高雄市 Kaohsiung City 2,769,072 2,946.2527 1979 ()7 (goe̍h)1 (ji̍t)
2 新北市 (Sin-pak-chhī) 新北市 New Taipei City
New Taipei City seal.svg
3,849,492 2,052.5667 2010年12月25日
3 臺南市 (Tâi-lâm-chhī) 臺南市 Tainan City align=center align=right|1,873,681 2,191.6531 2010年12月25日
4 臺北市 (Tâi-pak-chhī) 臺北市 Taipei City
Emblem of Taipei City.svg
2,622,933 271.7997 1967年7月1日
5 臺中市 (Tâi-tiong-chhī) 臺中市 Taichung City 2,629,323 2,214.8968 2010年12月25日
6 桃園市 (Thô-hn̂g-chhī) 桃園市 Taoyuan City
Emblem of Taoyuan City.svg
2,092,977 1,220.9540 2014年12月25日

參考 (Chham-khó)項目 (hāng-bo̍k)[edit]

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]