Ti̍t-hat-chhī

From Lohankhapedia
(Redirected from 直轄市)
Jump to navigation Jump to search


直轄市 (Ti̍t-hat-chhī) ()一款 (chi̍t-khóan)行政區 (hêng-chèng-khu) ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)中華 (Tiong-hoâ)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (chham)朝鮮 (Tiâu-sián)民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民共和國使用 (sú-iōng)一寡 (Chi̍t-kóa)其他 (Kî-thaⁿ)國家 (kok-ka) (ê)行政區的區名 (khu-miâ),佇翻譯 (hoan-e̍k)時陣 (sî-chūn)嘛會 (mā-ē)翻做 (hoan-chò) "直轄市"。

參考 (Chham-khó)項目 (hāng-bo̍k)[edit]

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]