Ti̍t-hat-chhī (Tiong-hôa Bîn-kok)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


直轄市 (Ti̍t-hat-chhī) (直轄市), ()號做 (hō-chò)院轄市 (iān-hat-chhī) (院轄市), ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)政府 (Chèng-hú)直接 (ti̍t-chiap)管轄 (koán-hat) (ê)一級 (it-kip)行政區 (hêng-chèng-khu)。民國政府大陸 (tāi-lio̍k)時期 (sî-kî) (ū)12 (ê)院轄市: 南京 (Lâm-kiaⁿ)上海 (Siōng-hái)北爿 (Pak-pêng)青島 (Chheng-tó)天津 (Thian-tin)重慶 (Tiông-khèng)大連 (Tāi-liân)哈爾濱 (Hap-ní-pin)漢口 (Hàn-kháu)廣州 (Kńg-chiu)西安 (Se-an) (kap)瀋陽 (Sím-iông)目前 (Bo̍k-chiân) ()台灣 (Tâi-oân)的民國政府 (siat)有6个直轄市: 臺北 (Tâi-pak)高雄 (Ko-hiông)新北 (Sin-pak)臺中 (Tâi-tiong)臺南 (Tâi-lâm)桃園 (Thô-hn̂g)

中華民國台灣的直轄市[edit]

中華 (Tiong-hoâ)民國台灣現時 (hiān-sî)有6个直轄市:

地圖 (Tē-tô͘) (Sò͘) (Miâ) 漢字 (Hàn-jī) 英語 (Eng-gí) 印仔 (Ìn-á) 人口 (Jîn-kháu) 面積 (Bīn-chek) (km²) 改制 (kái-chè)時間 (sî-kan)
Subdivision types of the Republic of China (2014).svg
1
2
3
4
5
6
1 高雄市 (Ko-hiông-chhī) 高雄市 Kaohsiung City
Emblem of Kaohsiung City.svg
2,769,072 2,946.2527 1979 ()7 (goe̍h)1 (ji̍t)
2 新北市 (Sin-pak-chhī) 新北市 New Taipei City
New Taipei City seal.svg
3,849,492 2,052.5667 2010年12月25日
3 臺南市 (Tâi-lâm-chhī) 臺南市 Tainan City
Tainan City Government Logo.svg
1,873,681 2,191.6531 2010年12月25日
4 臺北市 (Tâi-pak-chhī) 臺北市 Taipei City
Emblem of Taipei City.svg
2,622,933 271.7997 1967年7月1日
5 臺中市 (Tâi-tiong-chhī) 臺中市 Taichung City
Seal of Taichung.svg
2,629,323 2,214.8968 2010年12月25日
6 桃園市 (Thô-hn̂g-chhī) 桃園市 Taoyuan City
Emblem of Taoyuan City.svg
2,092,977 1,220.9540 2014年12月25日

參考 (Chham-khó)項目 (hāng-bo̍k)[edit]

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]