Hirai Ken

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Hirai Ken (平井堅,1972年 1月17日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún)1 (ê)R&B歌手 (koa-chhiú)1990年代 (nî-tāi)初期 (chho͘-kî)出道 (chhut-tō)2000 ()開始 (khai-sí) (tōa)出名 (chhut-miâ) (I) ()大阪府 (Tāi-pán-hú)出世 (chhut-sì),佇Nabari大漢 (tōa-hàn)