Hui-A gí-hē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

非亞 (Hui-A)語系 (gí-hē) () (chi̍t) (khoán) (tōa)語系 ()根據 (kun-kù)2009 ()Ethnologue (ê)ko͘ (sǹg),是大概 (tāi-khài)包括 (pau-koat)300款 (iáu) (koh)存活 (chûn-oa̍h)言語 (giân-gí) (kap)方言 (hong-giân)

(Pún)語系的言語大份 (tōa-hūn)流通 (liû-thong) ()西亞 (Se-a)北非 (Pak-hui)非洲 (Hui-chiu) (chi) (Kak)Sahel部分 (pō͘-hūn)所在 (só͘-chāi)