Iâ-so͘

From Lohankhapedia
(Redirected from Iâ-so͘ Ki-tok)
Jump to navigation Jump to search
耶穌基督
本文 (Pún-bûn)反應 (hoán-èng)基督 (Ki-tok)宗教的 (chong-kàu--ê)觀點 (koan-tiám)有關 (Iú-koan)伊斯蘭教 (I-su-lân-kàu) (ê)看法 (khoàⁿ-hoat) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)Isa

拿撒勒人 (Ná-sat-le̍k-lâng)耶穌 (Iâ-so͘) (漢字 (Hàn-jī): 耶穌),基督徒 (Ki-tok-tô͘) (kiò) (i)耶穌基督 (耶穌基督), ()基督教 (Ki-tok-kàu)創建者 (chhòng-kiàn-chiá) (kap)中心 (tiong-sim)人物 (jîn-bu̍t)耶穌原底 (goân-té)這个 (chit-ê)希伯來語 (Hi-pek-lâi-gú) (): ישוע意思 (ì-sù)是 "上帝 (Siōng-tè)拯救 (chín-kiù)"; 基督希臘語 (Hi-lia̍p-gú)Χριστός,意思是 "接受 (chiap-siū)抹由禮 (boah-iû-lé) (lâng)"。

大部份 (Tōa-pō͘-hūn)有關耶穌的代誌 (tāi-chì) (lóng)記載 (kì-chài) ()新約 (Sin-iok)聖經 (Sèng-keng)