Hi-lia̍p-gú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

希臘語 (Hi-lia̍p-gú) (Ελληνικά) ()印歐 (Ìn-au)語族 (gí-cho̍k) (ê)語言 (gú-giân)希臘 (Hi-lia̍p) (kap)居比路 (Ku-pí-lō͘)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)現時 (hiān-sî)約略 (iok-lio̍k)1200 (bān) (lâng)使用 (sú-iōng)

希臘語 ()古典 (kó͘-tián)語言的1 (ê)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]