Ka-pi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
砲好的咖啡

咖啡 (Ka-pi) (咖啡), (iah)高碑 (ko-pi) (㗝呸) ()咖啡叢 (ka-pi-châng) (ê)果止 (koé-chí)咖啡豆 (ka-pi-taū)經過 (keng-koè)處理 (chhú-lí) (liáu) (iōng)燒水 (sio-chúi) (phaù)出來 (chhut-lâi)飲料 (ím-liāu)

咖啡的歷史 (le̍k-sú)[edit]

咖啡上早 (siāng-chá)出產 (chhut-sán) ()Ethiopia (埃塞俄比亚) 西南 (sai-lâm) (hong)Kaffa權坪 (koân-phiâⁿ)地區 (tē-khu) (Ū)1 (chióng)傳說 (thôan-soat) (kóng)原本 (gôan-pún)有1 (ê) (kò͘)羊仔 (iûⁿ-á)辛勞 (sin-lô) (漢字 (Hàn-jī) :牧羊人) 佇咧 (tī-leh)無意中 (bô-ì-tiong)發現 (hoat-hiān)羊仔若是 (nā-sī)食着 (chia̍h-tio̍h)1種植物 (si̍t-bu̍t)了後 (liáu-āu)逐擺 (ta̍k-pái)變佮 (piàn-kah)非常 (hui-siông)興奮 (hèng-hùn)四界 (sì-kè) (cháu)怫怫超 (phut-phut-thiàu)這種 (chit-chióng)植物就是 (to̍h-sī)咖啡。另外 (Lēng-gōa)嘛有 (mā-ū) (lâng)講是咖啡林 (ka-pi-nâ)著火燒 (tio̍h-hóe-sio)了後,草火燻 (chháu-hóe-hun) ()引起 (ín-khí)在地 (chāi-tē)人的注意 (chù-ì)自按呢 (chū-án-ne)撒來 (soah-lâi)發現咖啡這種物仔 (mi̍h-á)。上早彼陣 (hit-chūn) (lán) (pō͘)咖啡豆 (ka-pi-tāu) (beh)提神 (thê-sîn)後來 (āu--lâi)經過 (keng-kòe) (hang)研磨 (géng-bôa)藉各 (chiah-koh) (lām)麵粉 (mī-hún)落起 (lo̍h-khí)做成 (chò-chiâⁿ)麵包 (mī-pau) ()這款 (chit-khóan)麵包 (hō͘)戰場 (chiàn-tiûⁿ) (téng)勇士 (ióng-sū)食過 (chia̍h-kòe)了後, (to̍h)會當 (ē-tàng)提昇 (thê-seng) (in)作戰 (chok-chiàn)勇氣 (ióng-khì)到甲 (Kàu-kah)公元 (kong-gôan)1000 ()左右 (chó-iū) (chiah)開始 (khai-sí) (chúi) (lâi) (chú) (chiâⁿ)飲料。公元13世紀 (sè-kí)時陣 (sî-chūn)Ethiopia軍隊 (kun-tūi)侵略 (chhim-lio̍k)Yemen (也门),咖啡 ()流傳 (liû-thôan) (kàu)Arab (阿拉伯) 的所在 (só͘-chāi)彼當時 (Hit-tng-sî)Islam (伊斯兰) 教義 (kàu-gī)禁止 (kìm-chí)教徒 (kàu-tô͘)食酒 (chia̍h-chiú)有的 (ū-ê)宗教 (chong-kàu) (kài)人士 (jîn-sū)認為 (jīn-ûi)咖啡這種飲料 (ē)刺激 (chhì-kek)人的神經 (sîn-keng) (hām)教義無合 (bô-ha̍h)因此 (in-chhú)禁止人民 (jîn-bîn)經營 (keng-êng)咖啡店 (ka-pi-tiàm)。後來,Egypt (埃及) (kah)TheSudan (苏丹),認為 (che)無算 (bô-sǹg)違背 (ûi-pōe)教義,怹取消 (chhú-siau)禁令 (kìm-lēng) (chū)按呢 (án-ne),咖啡嘛真緊 (chin-kín)Arab地區時行起來 (sî-kiâⁿ--khí-lâi)。咖啡 (咖啡, Coffee) 質的 (chit-ê)名詞 (miâ-sû),就是 (tùi)Qahwa (阿拉伯语) 炭出來的 (thòaⁿ--chhut-lâi-ê)意思 (ì-sù)是 "植物飲料" 。後來, (thôan) (khì)土耳其 (Thó͘-ní-kî)扁成 (píⁿ-chiâⁿ) "Kahve",這嘛是 (mā-sī)歐洲 (Au-chiu) (Europe) 語言 (gí-giân)當中 (tang-tiong)標是 (piau-sī) "coffee" 質的 ()母語 (bú-gí) (Ah),咖啡種作 (chèng-choh)加工 (ka-kang)手藝 (chhiú-gē)得著 (tit-tio̍h)阿拉伯 (A-la-pek)不斷 (put-tōan)改進 (kái-chìn)完善 (ôan-siān)

咖啡叢[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

咖啡豆的處理[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

烘咖啡豆[edit]

(Boâ)咖啡豆[edit]

泡咖啡[edit]