Kolombangara

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Kolombangara ()所羅門 (Só͘-lô-bûn)群島 (Kûn-tó)國內 (kok-lāi) (ê)一个 (chi̍t-ê)島嶼 (tó-sū)所在 (só͘-chāi) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)西南爿 (sai-lâm-pêng) (Pún) ()本剩 (pún-sīn) () (chi̍t) (chō)成層 (chiâⁿ-chân)火山 (hóe-soaⁿ)