Lâm-bân bō͘-e̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
16世紀的南蠻船

南蠻 (Lâm-bân)貿易 (bō͘-e̍k) (南蠻貿易) ()16世紀 (sè-kí)中期 (tiong-kî) (chì)17世紀租期 (cho͘-kî)日本 (Ji̍t-pún) (chham)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)西班牙 (Se-pan-gâ)生理人 (seng-lí-lâng) (ê)貿易來往 (lâi-óng)