Lō͘-se-a ê koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
露西亞的縣

(Koān) (raion) ()露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)聯邦 (liân-pang)主體 (chú-thé)會跤 (ē-kha)第二 (tē-jī) (kip)行政區 (hêng-chèng-khu)

(Kàu)2014 ()為止 (ûi-chí)除了 (tû-liáu)莫斯科 (Bo̍k-su-kho) (Sèng)彼得堡 (Pí-tek-pó) (kap)Sevastopol,露西亞全國 (choân-kok) (ū)1,873的行政 (hêng-chèng)縣 (其中 (kî-tiong)14 (ê) ()Crimea共和國 (Kiōng-hô-kok)境內 (kéng-lāi)) 佮1,823个市政 (chhī-chèng)縣 ( ()是其中14个佇Crimea共和國境內)。遮的 (Chia-ê) (lóng) (in)家己 (ka-kī)行政中心 (tiong-sim)

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]