Raion

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Raion (mā siárayon) () (chi̍t) (chióng) ()幾若 (kúi-nā) (ê) (āu)蘇聯 (So͘-liân)國家 (kok-ka) (親像 (chhin-chhiūⁿ)oblast的一部份 (pō͘-hūn)) (lāi)使用 (sú-iōng)行政區 (hêng-chèng-khu)單位 (tan-ūi)這个 (Chit-ê)語詞 (gí-sû)源自 (goân-chū)法語 (Hoat-gí)的 "rayon".[1] 一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng)raion閩南語 (Bân-lâm-gí)語境 (gí-kéng) (tiong)會當 (ē-tàng)翻譯 (hoan-e̍k) (chò) (koān)

目前 (Bo̍k-chiân) (iáu) (ū) (kok) (teh)使用 (chit) (khoán)行政區。

國家 數量 (Sò͘-liōng) 備註 (Pī-chù)
Abkhazia的縣 7 first-level
Azerbaijan的縣 59 first-level, 18 other entities at that level exist
Belarus的縣 118 second-level below oblasts and Minsk City
Moldova的縣 32 first-level, 5 other entities at that level exist
(Lâm)Ossetia的縣 4 first-level, 1 other entity at that level exists
露西亞 (Lō͘-se-a)的縣 1731 second-level below federal subjects
Transnistria的縣 5 first-level
Ukraina的縣 490 and 118 city raions second-level, numbers as of 2004, including Sevastopol and Crimea

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Merriam-Webster's Third New International Dictionary (1961, repr. 1981), s.v. raion.