Le̍k-hoat

From Lohankhapedia
(Redirected from Le̍k-thiah)
Jump to navigation Jump to search

曆法 (Le̍k-hoat) (calendar) () ()時間 (sî-kan)號名 (hō-miâ) (ê)系統 (hē-thóng)比論 (pí-lūn) (kóng)某物 (bó͘-mih)kang母物 (bó͘-mih) () () (miâ) ()曆法日子 (ji̍t-chí) (calendar date)。

曆法的設計 (siat-kè) (tiāⁿ) (ē) (kap)這寡 (chit-koá)天文 (thian-bûn)現象 (hiān-siōng) (sio)一致 (it-tì)。曆法的具體 (kū-thé)表現 (piáu-hiān)就是勒拆 (le̍k-thiah) () () (chò)臘日 (la̍h-ji̍t)勒拆 (ū) (chin) (chē) (khoán)親像 (chhan-chhiūⁿ)講1 kang 1 kang的 "日拆 (ji̍t-thiah)", 1 () (goe̍h)1个月的 "月拆 (goe̍h-thiah)", ..。