Pā-bián

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
罷免的投票傷。

罷免 (Pā-bián) (罷免) ()解除 (kái-tû)當選 (tòng-sóan)官員 (koaⁿ-goân)職務 (chit-bū) (ê) (chi̍t) (chióng)特別 (te̍k-pia̍t)投票 (tâu-phiò)選舉 (sóan-kí),是一種基本 (ki-pún)人民 (jîn-bîn)參政權 (chham-chèng-khoân)