Powiat

From Lohankhapedia
(Redirected from Pho-lân ê kūn)
Jump to navigation Jump to search
POLSKA mapa powiaty2.png

Powiat (複數 (ho̍k-sò͘): powiaty) ()波蘭 (Pho-lân) (ê)第二 (tē-jī) (kip)行政區 (hêng-chèng-khu)介於 (kài-î) (séng) (kap)gmina之間 (chi-kan)。 Powiat相當於 (siong-tòng-î)閩南語 (Bân-lâm-gú)內面 (lāi-bīn)的 " (kūn)" 或者 (he̍k-chiá) " (koān)" 意思 (ì-sù) ()2008 (),波蘭全國 (choân-kok) (ū)379 (ê)層級 (chân-kip)的行政區: 包含 (pau-hâm)314个鄉社 (hiuⁿ-siā) (powiaty ziemskie) 佮65个都會 (to͘-hōe) (powiaty grodzkie)。

相關 (Siong-koan)[edit]

Poland map flag.svg這是一篇關於波蘭地理的疕仔囝。請鬥 擴充.