Sè-kài Jîn-koân Soan-giân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Eleanor Roosevelt & 世界人權宣言 (1949)

世界 (Sè-kài)人權 (Jîn-koân)宣言 (Soan-giân) (a̍h ()Phó͘-sè Jîn-koân Soan-giân) 是聯合國 (Liân-ha̍p-kok)總會 (Chóng-hōe) ()1948 ()12 (goe̍h)10通過 (thong-kòe) (ê)決議案 (koat-gī-àn) (A/RES/217),內容 (lōe-iông)關係 (koan-hē)基本 (ki-pún)人權法國 (Hoat-kok)René Cassin (hām)Canada的John Peters Humphrey是主要 (chú-iàu)起草人 (khí-chhó-jîn)

雖罔 (Sui-bóng)人權宣言 ()法律 (hoat-lu̍t)作用 (chok-iōng) (i) (ūi)後來 (āu--lâi)2 (ê)有效 (ū-hāu)的聯合國人權國際 (kok-chè)公約 (kong-iok)起造 (khí-chō)1个地基 (tē-ki): 聯合國公民 (Kong-bîn) (kap)政治 (Chèng-tī)權利 (Koân-lī)國際公約聯合國經濟 (Keng-chè)社會 (Siā-hōe)文化 (Bûn-hòa)權利國際公約

12月的 (chhe)10後做 (hō͘-chò)人權 (Ji̍t)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]