Sèng Lawrence Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Sèng)Lawrence () (St。 Lawrence Island) ()Alaska (chiu)管內 (koán-lāi) (ê)島嶼 (tó-sū) (ūi) () (leh)Bering (Hái) (óa)Bering海峽 (Hái-kiap)南爿 (lâm-pêng)所在 (só͘-chāi)