Sūi-tián ê chhī-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

瑞典 (Sūi-tián) (ê)都市 (to͘-chhī)地區 (tē-khu)在地 (chāi-tē)言語 (giân-gí) (ēng)tätort (照字 (chiàu-jī)意思 (ì-sù) () "密實 (ba̍t-cha̍t)地方 (tē-hng)"),是 (kóng)上無 (siōng-bô) (tòa)200 (lâng)城市 (siâⁿ-chhī)雞市 (ke-chhī) (ia̍h) (khah) (tōa)庄頭 (chng-thâu)這个 (Chit-ê)觀念 (koan-liām)毋是 (m̄-sī) (chiàu)行政 (hêng-chèng)邊界 (pian-kài)定的 (tēng--ê),是統計 (thóng-kè)的觀念