Sami lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Sami (lâng) () (tòa) ()Nô͘ (ui)瑞典 (Sūi-tián)芬蘭 (Hun-lân)北爿 (pak-pêng) (kiam)露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)Kola半島 (Poàn-tó)一个 (chi̍t-ê)族群 (cho̍k-kûn) (In)Finno-Ugric孜族 (chu-cho̍k)當中 (tang-tiong) (chi̍t) (cho̍k)