Santiago Ramón y Cajal

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Cajal-Restored.jpg

Santiago Ramón y Cajal (1852 ()5 (goe̍h)1 ji̍t – 1934年10月17 (ji̍t)) ()西班牙 (Se-pan-gâ) (ê)神經科學家 (sîn-keng-kho-ha̍k-ka) (kiam)病理學家 (pēⁿ-lí-ha̍k-ka)專門 (choan-bûn) ()神經 (sîn-keng)改破學 (kái-phò-ha̍k)特別 (te̍k-pia̍t)中樞 (tiong-chhu)神經系統 (hē-thóng)組織學 (cho͘-chit-ha̍k)