Savai'i Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Savai' (i) () ()Samoa (siāng) (toā) (ê)島嶼 (tó-sū) ()Polynesia除了 (tî-liáu) (Sin)熱蘭遮 (Jia̍t-lân-jia) (kap)Hawaiʻi以外 (í-goā)上大的島嶼。2006 ()人口 (jîn-kháu) (ū)43,000左右 (chó-iū)差不多 (chha-put-to)是Samoa 3 (hun) (chi)1 (ê)人口。