Sealand Kong-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sealand-sky.jpg

Sealand公國 (Kong-kok) (英語 (Eng-gí): Principality of Sealand),一般 (it-poaⁿ) ()Sealand ()一个 (chi̍t-ê)微國家 (bî-kok-ka)主張 (chú-tiuⁿ) ()北海 (Pak-hái) (ê)海上 (hái-siōng)炮臺 (phàu-tâi)Roughs Tower (chò)領土 (léng-thó͘)。 Roughs Tower是拋荒 (pha-hng) (hoán)飛行機 (hui-hêng-ki)防務 (hông-bū)設施 (siat-si)所在 (só͘-chāi) (óa)英蘭 (Eng-lân) ()Suffolk海墘 (hái-kîⁿ)12公里 (kong-lí) (hn̄g)