Sian-chìn-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
錫愈深,愈先進

先進國 (Sian-chìn-kok) (先進國; developed country) ()經濟 (keng-chè) (kap)社會 (siā-hōe)發展 (hoat-tián)水準 (chúi-chún) (khah) (koân)人民 (jîn-bîn)生活 (seng-oa̍h)水準較權 (ê)國家 (kok-ka)。先進國一般 (it-poaⁿ) (lóng)高度 (ko-tō͘)工業化 (kang-gia̍p-hoà)的國家。