Tâi-oân tē-ūi bī-tēng lūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
台灣是 同盟國軍事佔領日本 的職部分。

台灣 (Tâi-oân)地位 (tē-ūi)未定 (bī-tēng) (lūn) (台灣地位未定論), ()號做 (hō-chòe)台灣主權 (chú-koân)未定論 (台灣主權未定論), ()台灣國際 (kok-chè)地位 (ê)一款 (chi̍t-khóan)論述 (lūn-su̍t)認為 (jīm-ûi)台灣的主權歸屬 (kui-sio̍k)猶未 (iáu-bōe)確定 (khak-tēng)

基礎 (Ki-chhó͘)[edit]

(Chiàu)國際法 (kok-chè-hoat),台灣 ()戰後 (chiàn-āu)日本 (Ji̍t-pún)投降 (tâu-hâng)同盟國 (tông-bêng-kok)軍事 (kun-sū)佔領 (chiàm-niá)開始 (khai-sí)了後 (liáu-āu) (kàu)同盟國 (tùi)日本和平 (hô-pêng)條約 (tiâu-iok)簽訂 (chhiam-tēng) ()chhiá實施 (si̍t-si)進前 (chìn-chêng),是 (sǹg) (chò)中國 (Tiong-kok)佔領的日本領土 (léng-thó͘).[1] 1951 () (San)Francisco條約 (Treaty of山Francisco) 簽訂,當中 (tang-tiong)日本放棄 (hòng-khì)臺灣 (Tâi-oân)主權 (chú-khoân)毋過 (m̄-koh) ()轉移 (choán-î) (khì)別个 (pa̍t-ê)國家 (kok-ka)。對 (chit) (hāng)安排 (an-pâi)開始,美國 (Bí-kok)英國 (Eng-kok)[2],是主張 (chú-tiuⁿ)台灣無 (sio̍k)中國領土,台灣的歸屬照國際法是未定的 (bī-tēng--ê).[3] (Che) (to̍h)是臺灣地位未定論 (bī-tēng-lūn)的基礎。

議論 (Gī-lūn)[edit]

較早 (Khah-chá) (chiàm)臺灣的中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)政府 (chèng-hú) (kap)中國 (sin)成立 (sêng-li̍p)中華人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)政府,是 (lóng)主張台灣 (ài)早前 (chá-chêng)Cairo宣告 (Soan-kò) (Cairo Declaration) 歸入 (kui-ji̍p)中國領土.[4] 總是 (Chóng-sī)彼當陣 (hit-tang-chūn)承認 (sêng-jīn)中華 (Tiong-hoa)人民共和國的英國, (ia̍h)承認中華民國政府的美國,[5]認為 (jīn-ûi)Cairo宣告已經 (í-keng)過時壓 (kòe-sî--ah).[6] 比論 (Pí-lūn)英國的首相 (siú-siòng)Winston Churchill佇1955年2 (goe̍h)1 (ji̍t)國會 (kok-hōe) (leh)議論是m̄是愛 ()台灣 (sàng) (hō͘)中國的 () (i) (kóng)Cairo宣告發佈 (hoat-pò͘)了後, (chin) (chē)代誌 (tāi-chì)變矣 (piàn--ah) (Koh)講 "Formosa佇未來 (bī-lâi)的主權這問題 (būn-tê)經過 (keng-kòe)日本和平條約是 ()oân未定的."[3] ()首相Anthony Eden (kâng)月4 ()的時嘛 (ū)陳述 (tîn-su̍t)講照 (in)政府的看法 (khòaⁿ-hoat),台灣佮澎湖 (Phêⁿ-ô͘)法律上 (hoat-lu̍t-siōng)主權是猶oân ()確定.[7]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. "The Legal Status of Formosa". The Economist. 1950-07-08. 
  2. G。 F。 Hudson (1955-01-01). "The Basis for Our Defense of Formosa". Commentary. 
  3. 3.0 3.1 "FORMOSA (SITUATION)". 1955-02-01. 2018-09-03 khòaⁿ--ê. 
  4. 李顛覆 (1958年4月). "The China Impasse: A Formosan View". Foreign Affairs. 
  5. "Treaty Goals Set". The New York Times. 1951-07-13. 
  6. Dana Adams Schmidt (1955-01-30). "Strategy is Cited on漳Treaty". The New York Times. 
  7. "Formosa and the Pescadores (Treaties)". 1955-02-04. 2019-07-24 khòaⁿ--ê. 

相關 (Siong-koan)[edit]