Téng-ham ni chiàⁿ-mn̂g-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

頂甘 (Téng-ham) (ni)政中門齒 (chèng-tiong-mn̂g-khí) (chit) (ki)喙齒 (chhùi-khí) ()生囝袋 (seⁿ-kiáⁿ-tē) (chú-kiong) 14 (chiu) (ê) ()開始 (khai-sí)概化 (kài-hòa)界化 (Kài-hòa) (tùi)1 (ê)單一 (tan-it)中心點 (tiong-sim-tiám)開始 (ǹg) (gōa) (kap)起頸部 (khí-kún-pō͘) (cervix) 發展 (hoat-tián)差不度 (chha-put-tō͘)4果月 (kó-goe̍h)時陣 (sî-chūn)起棺 (khí-koan)發育 (hoat-io̍k)完成 (oân-sêng) (I)佇6-7果月的時陣出起 (chhut-khí) (kàu)喙腔 (chhùi-khiuⁿ)

脣側面 (Tûn-chhek-bīn) (labial)[edit]

(ki)喙齒齒冠 (khí-koan)近遠心 (kīn-oán-sim) (mesiodistal) 腸肚 (tn̂g-tō͘) ()切端起頸 (chhiat-toan-khí-kún) (incisoservical) (khah) (tn̂g)脣側 (Tûn-chhek)表面 (piáu-bīn)非常 (hui-siông)滑溜 (ku̍t-liu) (koh)抖抖 (tó͘-tó͘)切端 (Chhiat-toan) (chiâⁿ) (ti̍t)接妗 (chiap-kīm)1 (tiâu)直線 (ti̍t-sòaⁿ)近心 (Kīn-sim)邊緣 (pian-iân) (ùi)切端到竊數區 (chhiap-chhiok-khu) (contact area) 的起岸 (khí-hōaⁿ) (chhek) ()直的 (ti̍t--ê),對 (chia)開始向喙齒的長特 (tn̂g-te̍k) (long axis) 收束 (siu-sok)遠心 (Oán-sim)邊緣對玩屯切 (oán-tûn-chhiat) (kak) (distolabioincisal angle) 到齒頸部 (khí-kún-pō͘)島島的 (tó͘-tó͘--ê)

舌側面 (Sia̍t-chhek-bīn) (Lingual)[edit]

(bīn)會當 (ē-tàng) (khòaⁿ) (tio̍h)發育良好 (liông-hó)的邊緣 (chiah) (marginal ridge) 佮高度 (ko-tō͘)發育的舌側面龍樗 (liông-thu) (cingulum),這个 (chit-ê)龍樗向切端延伸 (iân-chhun) ()舌側 (sia̍t-chhek)塌窩 (lap-o) (lingual concavity) 分做 (hun-chò)近心佮遠心2个較小 (khah-sió)的塌窩 (fossa)。

近心佮遠心面[edit]

這个齒冠的近森 (kīn-sim)表面對chhia̍t (toan)到齒頸部1/3 (cervical third) 是小寡仔 (sió-kóa-á)島島 (tó͘-tó͘)然後 (jiân-āu)長軸 (tn̂g-te̍k)快速 (khoài-sok)收束。遠心表面對切端到齒齦部 (khí-khún-pō͘)全部 (choân-pō͘)攏是 (lóng-sī)島島。因為 (In-ūi)chhia̍t端 (hiòng)齒頸部尿尿仔 (liō-liō-á)趨崎 (chhu-kiā),遠心邊緣小寡仔比近心 (khah) ()

齒根 (Khí-kin) (起頭 (khí-thâu))[edit]

這支喙齒的齒根外型 (gōa-hêng)相當 (siong-tong)車舉 (ku-kí),對齒頸部到齒根尖 (khí-kin-chiam) (apex) 順序 (sūn-sū) (piàn) (chiam)居的 (Ku-ê)外型 (tio̍h)親像 (chhin-chhiūⁿ)1个鈍齒的 (tūn--khí-ê)giú長的圓錐底 (îⁿ-chui-té) (cone)。近森表面定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (ū)1 (chōa)發育溝 (hoat-io̍k-kau) (developmental groove), (ah)遠森 (oán-sim)表面無仝 (bô-kāng),是島島的。

齒髓腔 (Khí-chhóe-khiuⁿ)[edit]

這支喙齒齒髓腔形態 (hêng-thāi)硅基 (kui-ki)喙齒的外型差不多 (chha-put-to)毋過 (m̄-koh)起髓角 (khí-chhóe-kak) (pulp horn) 比外型 (só͘)暗示 (àm-sī)較大 (khah-tōa)卡針 (khah-chiam)齒髓腔今廣 (kin-kńg)之間 (chi-kan) ()明顯 (bêng-hián)界線 (kài-sòaⁿ)