Britain

From Lohankhapedia
(Redirected from Tāi Britain)
Jump to navigation Jump to search
Britain

Britain (iā-sīTōa Britain英語 (Eng-gú): Great Britain),漢文 (Hàn-bûn)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)不列顛 (Put-lia̍t-tian) (不列顛), () ()Europa (ê)西爿 (sai-pêng)的1 (ê)島嶼 (tó-sū) (kap)法國 (Hoat-kok)中間 (tiong-kan) (keh)1个海峽 (hái-kiap) (Taⁿ)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (siōng) (tōa)的1部分 (pō͘-hūn)頂懸 (téng-kôan) (ū)3个族群 (cho̍k-kûn): 英地 (Eng-tē)Scot (),佮Cymru