Tē-chèng-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

地政學 (Tē-chèng-ha̍k) (地政學) ()探討 (thàm-thó)個人 (kò-jîn)組織 (cho͘-chit)抑是 (ia̍h-sī)團體 (thoân-thé)因為 (in-ūi)空間 (khong-kan)分佈 (hun-pò͘) (téng)地理 (tē-lí)因素 (in-sò͘)經營 (keng-êng)政治 (chèng-tī) (ê)手段 (chhiú-tōaⁿ) (kap)方法 (hong-hoat)目前 (Bo̍k-chiân) (ēng) ()軍事 (kun-sū)外交 (gōa-kau)戰略 (chiàn-lio̍k)分析 (hun-sek)方面 (hong-bīn) (khah) (chē)通常 (thong-siông) (í)地理因素 (chò)基礎 (ki-chhó͘),分析 (i)頂面 (téng-bīn)經濟 (keng-chè)社會 (siā-hōe),軍事,外交,歷史 (le̍k-sú),政治等等 (téng-téng)