Teide Kok-ka Kong-hn̂g

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Teide國家公園

Teide國家 (Kok-ka)公園 (Kong-hn̂g) (Parque nacional del Teide) ()西班牙 (Se-pan-gâ)1954 ()創設 (chhòng-siat)所在 (só͘-chāi)Canaria群島 (Kûn-tó)