Travendal ê Hô-pêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Travendal (ê)和平 (Hô-pêng) () (Tōa)北方 (Pak-hng)戰爭 (Chiàn-cheng)當中 (tang-tiong) (chi̍t) (hāng)和平條約 (tiâu-iok), 1700 ()8 (goe̍h)18 (ji̍t)瑞典 (Sūi-tián)帝國 (Tè-kok)丹麥 (Tan-be̍h)諾威 (Lo̍k-ui) (kap)Holstein-Gottorp ()Traventhal簽訂 (chhiam-tēng)

(Chiàu)條約丹麥 (ài) (chiong)Holstein-Gottorp (kau) (tńg) (in) (goân)公爵 (kong-chiok) ()chhiá脫離 (thoat-lî) (hoán)瑞典的同盟 (tông-bêng)

總是 (Chóng-sī)佇1709年Poltava戰鬥 (Chiàn-tò͘)瑞典實世 (si̍t-sè)了後 (liáu-āu),丹麥 (koh) (pái)簽戰 (chhiam-chiàn)