Wendell Meredith Stanley

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Wendell Meredith Stanley

Wendell Meredith Stanley (1904年 8月16日 – 1971年 6月15日) () (chi̍t) (ūi)美國 (Bí-kok) (ê)化學家 (hòa-ha̍k-ka) (I)嘛是 (mā-sī)1946 ()Nobel化學 (Hòa-ha̍k) (Chióng)植長人 (ti̍t-chióng-jîn); 伊直種 (ti̍t-chióng)理由 (lí-iû)for their preparation of enzymes and virus proteins in a pure form