"Tâi-ôan Ū Kôan Ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok" ê Soan-giân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

"台灣 (Tâi-ôan) (Ū) (Kôan)加入 (Ka-ji̍p)聯合國 (Liân-ha̍p-kok)" (ê)宣言 (Soan-giân) ()台灣 (Tâi-oân)基督 (Ki-tok)長老 (Tiúⁿ-ló)教會 (Kàu-hōe) ()2007 ()12 (goe̍h)7發表 (hoat-piáu)的宣言, (ēng)3 (chióng)語言 (gí-giân), 4種版本 (pán-pún)發表。

全文 (Choân-bûn)[edit]

"台灣有權加入聯合國"

(Kià) (hō͘)聯合國 (kok)會員國 (hōe-ôan-kok)代表 (tāi-piáu)世界 (sè-kài)àì和平 (hô-pêng)國家 (kok-ka)人民 (jîn-bîn) (kap) (phó͘)͘ ()的教會:

佇聯合國59年前 (nî-chêng)發表 "人權 (Jîn-kôan)宣言" 的錢石 (chiân-se̍k) (pún)台灣基督長老教會根據 (kun-kù) (i)的1977年 "人權宣言" 佮1985年 "信仰 (Sìn-gióng)告白 (Kò-pe̍k)" 的精神 (cheng-sîn),發表下面 (ē-bīn)的宣言:

(Tùi)1945年, ()2 (chhù)世界大戰 (Tāi-chiàn)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu)全球 (chôan-kiû) (lâng) (kóan)殖民地 (si̍t-bîn-tōe)人民, (chiàu)自決 (chū-koat)基本 (ki-pún)人權,相繼續 (saⁿ-kè-sio̍k)增此 (cheng-chhú) (tio̍h) (chòe)獨立 (to̍k-li̍p)國家的地位 (toē-ūi)獨獨 (To̍k-to̍k)台灣2300 (bān)人民,一直 (it-ti̍t) (kàu) (kim)jît (in)應該 (eng-kai)有的國際 (kok-chè)人格 (jîn-keh) (iáu) ()忽略 (hut-lio̍k) (siū)排除 (pâi-tû)聯合國大門外 (tōa-mn̂g-gōa) (Che)毋但 (m̄-nā)顯出 (hián-chhut)聯合國 "世界人權宣言",猶 ()落實 (lo̍k-si̍t)全球ni̍h,尚且 (siōng-chhiáⁿ)露出 (lō͘-chhut)聯合國對台灣人民基本人權的侵害 (chhim-hāi)

台灣人民雖然 (sui-jiân)代代 (tāi-tāi)外來 (gōa-lâi)殖民 (si̍t-bîn)統治 (thóng-tī) (khiok)畫得通 (ōe-tit-thang)用無流血 (liû-hiat)民主 (bîn-chú)程序 (thêng-sū),佇1996年第一擺 (tē-it-pái)經由 (keng-iû)人民直選 (ti̍t-sóan)台灣的總統 (chóng-thóng)。毋但干焦 (kan-ta)按呢 (án-ni) (koh)佇2000年,佇遐爿中 (hô-pêng-tiong)完成 (ôan-sêng)政權 (chèng-kôan)移轉 (î-chóan)就是 (chiū-sī) ()本土 (pún-thó͘)政團 (chèng-thôan) "民主進步黨 (Chìn-pō͘-tóng)" 執政 (chip-chèng) (lâi)替換 (thè-ōaⁿ)戒嚴 (kài-giâm)殖民統治數十年 (sò͘-cha̍p-nî)的 "中國 (Tiong-kok)國民黨 (Kok-bîn-tóng)"。 (Taⁿ)今仔日 (kin-á-ji̍t)台灣人民強烈 (kiông-lia̍t)要求 (iàu-kiû)用台灣的名義 (miâ-gī)加入聯合國。

總是 (Chóng--sī)台灣西爿 (sai-pêng)強權 (kiông-kôan)中國,用壓霸 (ah-pà)作風 (chok-hong)控制 (khòng-chè)國際社會 (siā-hōe)一再 (it-chài)侮辱 (bú-jio̍k)打壓 (táⁿ-ap),閣孤立 (ko͘-li̍p)台灣,致到 (tì-kàu)台灣的基本人權受thún (ta̍h)。對按呢 (góan)感覺 (kám-kak)悲傷 (pi-siong)憤慨 (hùn-khài)若是 (nā-sī)猶久 (iáu-kú)確信 (khak-sìn)人權是上帝 (Siōng-tè)所使 (só͘-sù),台灣有權加入聯合國,予台灣人民的尊嚴 (chun-giâm)受國際社會, (tit)應該有的尊重 (chun-tiōng)

因為 (In-ūi)按呢玩強勁 (kiōng-kèng)誠懇 (sêng-khún),閣言肅地 (giân-siok-tōe) (hiòng)聯合國國會員國代表,世界 (ài)公義 (kong-gī)和平的國家人民,佮普賽 (phó͘-sè)的教會呼籲 (ho͘-io̍k): (Chhiáⁿ)勇敢 (ióng-kám) (ūi)拒絕 (kū-cho̍at)佇聯合國門外 (mn̂g-gōa)台灣人 (Tâi-ôan-lâng)主持 (chú-chhî)正義 (chèng-gī)支持 (chi-chhî)促成 (chhiok-sêng)予台灣成做 (chiâⁿ-chòe)聯合國的會員國,共同 (kiōng-tông)促進 (chhiok-chìn)公義佮世界和平。

"世間人 (Sè-kan-lâng) (ah)上主 (Siōng-Chú) (bat)指示 (chí-sī) ()沉物 (sím-mi̍h) (),伊愛你沉物? 獨獨愛你 (kiâⁿ)公義, (sim) (chûn)憐憫 (lîn-bín)謙卑 (khiam-pi)佮你的上帝三甲 (saⁿ-kap)行." (美加 (Bí-ka)6:8)

(Gōan)上帝祝福 (chiok-hok)聯合國,世界各國 (kok-kok)人民,佮普賽的教會。Amen


台灣基督長老教會總會 (Chóng-hōe)

議長 (Gī-tiúⁿ): (Phoaⁿ)慶鐘 (Khèng-chiong)

總幹事 (Chóng-kàn-sū): (Tiuⁿ)德謙 (Tek-khiam)

2007年12 (go̍eh)7 (ji̍t)