Tē-tāng

From Lohankhapedia
(Redirected from 地動)
Jump to navigation Jump to search

地動 (Tē-tāng) (漢字 (Hàn-jī): 地動),簡單 (kán-tan) (kóng) ()一種 (chi̍t-chióng)發生 (hoat-seng) ()地球 (tē-kiû)外殼 (gōa-khak) (ê)振動 (chín-tōng)

宇宙 (Ú-tiū)空間 (khong-kan) (lāi)萬物 (bān-mi̍h) (lóng)不斷 (put-tōan) (teh)運動 (ūn-tōng),地球 () ()掠外 (lia̍h-gōa)。運動 (ē)產生 (sán-seng)能量 (lêng-liōng)當當 (tng-tong)地球內部 (lōe-pō͘)的能量粒積 (lia̍p-chek) (kah)超過 (chhiau-kòe)一定 (it-tēng)程度 (thêng-tō͘)地卡 (tē-khah)接層 (chih-chàn) (bōe)調 (tiâu)致到 (tì-kàu)地底 (tē-té)岩層 (giâm-chân)出現 (chhut-hiān)裂痕 (li̍h-hûn)拉簡 (liap-kéng) (折皱),了後 (liáu-āu)地底的能量 (to̍h) (chôaⁿ)規个 (kui-ê)攏總 (lóng-chóng)放出來 (pàng--chhut-lâi)並且 (pēng-chhiáⁿ)形成 (hêng-sêng)地動波 (tē-tāng-pho) (hiòng)四圍 (sì-ûi)碳出去 (thòaⁿ--chhut-khì)造成 (chō-chiâⁿ)地動的現象 (hiān-siōng)一般 (It-poaⁿ)來講 (lâi-kóng)還但 (hōan-nā)強烈 (kiông-lia̍t)的地動過後 (kòe-āu)往往 (óng-óng)會各 (ē-koh)相連紲 (sio-liân-sòa)出現1寡仔 (kóa-á)鞘地動 (siò-tē-tāng)或者 (he̍k-chiá)于振 (û-chín)

地動波[edit]

地動波是一種彈性波 (tân-sèng-pho)分做 (pun-chòe)橫波 (hôaiⁿ-pho)直波 (ti̍t-pho)2 (chióng)。橫波傳播 (thôan-pò͘)速度 (sok-tō͘)是3~4 km/ (biáu),直波傳播的速度是5~6km/秒。橫波致使 (tì-sú)塗跤 (thô͘-kha)hi̍t佮 (),直波致使塗跤 (chhe̍k) (tiō)。地動發生的 (),直波 (seng) (kàu),橫波 (òaⁿ)到,直波 (sûi) (lâi) (khì),橫波 ()來若 (béng)。橫波是造成地面 (tē-bīn)建築物 (kiàn-tiok-bu̍t)損害 (sún-hāi)主要 (chú-iàu)因素 (in-sò͘)

地動的大細 (tōa-sè)[edit]

Piàu是地動大細的標準 (phiau-chún) (ū)賑給 (chín-kip)熱度 (lia̍t-tō͘)2 (ê)指標 (chí-phiau)

地動的類型 (lūi-hêng)[edit]

Tipos de fallas.png

分做 (Hun-chò)人為 (jîn-ûi)天然 (thian-jiân)2種。

地動的危害 (gûi-hāi)[edit]

地動是地球 (téng)主要的自然 (chū-jiân)災害 (chai-hāi)。地球等差不多 (chha-put-to)每公 (múi-kang)攏有 (lóng-ū)地動咧發生,其中 (kî-tiong)大多數 (tōa-to-sò͘) (sió)地動,並且發生佇偏遠 (phian-óan)山區 (soaⁿ-khu)。強烈的地動一旦 (it-tàn)發生佇人類 (jîn-lūi)生活區 (seng-oa̍h-khu),往往會造成 (chō-sêng) (tōa)規途 (kui-tô͘)傷亡 (siong-bông)損失 (sún-sit)

陸地 (Lio̍k-tē) (siōng)的大地動定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)致到 (chhù) (lap)樹仔 (chhiū-á) (); (pang) (soaⁿ) (li̍h) (); (jîn) (thiok)傷亡。

大海 (Tōa-hái)的大地動往往 (koh)引起 (ín-khí)海漲 (hái-tiòng),造成閣較 (koh-khah)大的災難 (chai-lān)

如何 (Jû-hô)佇地動的時保護 (pó-hō͘) (lán)家己 (ka-kī)[edit]

發生這款 (chit-khóan)天災 (thian-chai)時陣 (sî-chūn)代先 (tāi-seng) (ài)冷靜 (léng-chēng)千萬 (chhian-bān)毋通 (m̄-thang)親狂 (chheⁿ-kông)若準 (Nā-chún)明顯 (bêng-hián)感覺 (kám-kak) (tio̍h)地動的時, (to̍h)趕緊 (kóaⁿ-kín)逃生 (tô-seng)會計 (ē-kì) ()hó͘ⁿ四界 (sì-kè) (chông) (bih)的時陣毋hó͘ⁿ (cháu)相遠 (siuⁿ-hn̄g),愛注意 (chù-ì)保護頭殼 (thâu-khak)

地動發生的時,盡量 (chīn-liōng)愛趕緊離開 (lī-khui)厝間 (chhù-keng)走去 (cháu-khì) (khah) (khoah)khǹg, (khah)通籠 (thang-lāng)所知 (só͘-chai)閃避 (siám-phiah) (Chún)暫時 (chiām-sî)無法度 (bô-hoat-tō͘)離開厝間的 (chhù-keng--ê)會當 (ē-tàng) (tiàm)遐的 (hiah-ê)結構 (kiat-kò͘) (ân) (華語 (Hôa-gí): 牢固),較有擋頭 (tòng-thâu)家具 (ka-khū)下面 (ē-bīn)抑是 (a̍h-sī)一寡仔 (chi̍t-kóa-á) (eh),較淑潔 (siok-kiat)房間仔 (pâng-keng-á)內,按呢 (án-ne)就會當減少 (kiám-chió)著傷 (tio̍h-siong)機會 (ki-hōe)不而過 (Put-jî-kò)當東 (tng-tong)地動有卡回落來 (hê--lo̍h-lâi)的時,就愛 (to̍h-ài)趕緊來離開帶的 (tòa--ê)所在 (só͘-chāi)