Conquistador

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Conquistador (ho͘-im: [koŋkistaˈðor ]) ()西班牙語 (Se-pan-gâ-gí) (kap)葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gí) () "征服遮 (cheng-ho̍k-chia)" (ê)以使 (í-sù) (chí)西班牙 (Se-pan-gâ)15世紀 (sè-kí) (kàu)19世紀殖民 (si̍t-bîn)時代 (sî-tāi)開發 (khai-hoat)美洲 (Bí-chiu)軍人 (kun-jîn)抑是 (ia̍h-sī)探險者 (thàm-hiám-chiá)。美洲的Aztec帝國 (Tè-kok)Inca帝國 (lóng) (hō͘) (in)征服 (cheng-ho̍k)消滅 (siau-bia̍t)