FIFA

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

FIFA ( (tha̍k) "fi-fa", choân-miâFédération Internationale de Football Association, ì-sù () "Kok-chè Kha-kiû Hia̍p-hoē Liân-bêng") 是管理 (koán-lí)跤球 (kha-kiû)運動 (ūn-tōng) (ê)國際 (kok-chè)組織 (cho͘-chit)總部 (chóng-pō͘) (siat) ()瑞西 (Sūi-se)Zürich

FIFA佇1904 ()3 (goe̍h)21,Paris成立 (sêng-li̍p) (In)指派 (chí-phài)4 (ūi)代表 (tāi-piáu)參加 (chham-ka)國際跤球協會 (Hia̍p-hoē)理事會 (Lí-sū-hoē) (IFAB),所以 (só͘-í) (tùi)跤球的標準 (phiau-chún)規則 (kui-chek) (ū)決定權 (koat-tēng-koân)

(hām)幾若的 (kúi-nā-ê)地區聖 (tē-khu-sèng)分組織 (hun-cho͘-chit)相佮 (saⁿ-kap)發落 (hoa̍t-lo̍h)跤球運動的發展 (hoat-tián)

World Map FIFA2.svg

FIFA逐年 (ta̍k-nî)舉辦 (kí-pān)跤球世界盃 (Sè-kài-poe)查某 (Cha-bó͘)的跤球世界盃等等 (téng-téng)大型 (toā-hêng)比賽 (pí-sài)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]